Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Filia w Bełchatowie:
ul. 19 Stycznia 14, 97-400 Bełchatów, tel.: 531-48-70-61

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii, które są honorowane przez Szkoły i Komisje Egzaminacyjne i mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne!

  • Opinie wydajemy na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

    WYDAWANE OPINIE:

  • 1. Opinie dotyczące wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub też odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

  • 2. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

  • 3. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka.

  • 4. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej bądź gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia.

  • 5. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta.