Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii, które są honorowane przez Szkoły i Komisje Egzaminacyjne i mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne!

 • Opinie wydajemy na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

  WYDAWANE OPINIE:

 • 1. Opinie dotyczące wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub też odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

 • 2. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 • 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej bądź gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia.

 • 4. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta.
 • 5. Diagnoza oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej
 • 6. Opinie psychologiczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych
 • 7. Opinie pedagogiczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych
 • 8. Opinie logopedyczne po przeprowadzonych badaniach dla dzieci i dorosłych