RAZEMQ Centrum Medyczno - Terapeutyczne
Dawna poradnia "Tęczowa"

ul. Polna 13/13a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 307-03-02

Happy mother with adorable baby

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli w okresie od narodzin do około 7 roku życia. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, wsparciem objęta jest także rodzina dziecka.

Do najczęstszych nieprawidłowości rozwojowych należy:

  • opóźnienie rozwoju ruchowego – dziecko nie utrzymuje i nie kontroluje ruchów głowy, nie wyciąga rąk do zabawki, nie siada, nie chodzi w przewidywanym normami czasie

  • opóźnienie rozwoju mowy – może objawiać się brakiem gaworzenia lub w późniejszym etapie rozwoju – trudności z wypowiadaniem słów

  • trudności z rozumieniem poleceń

  • trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego z drugą osobą lub utrzymaniem wzroku na zabawce

  • nieumiejętność zabawy, tak jak inne dzieci w jego wieku

Za jak najwcześniejszym zdiagnozowaniem zagrożeń oraz podjęciem terapii przemawia wyjątkowo duża zdolność mózgu do regeneracji i tworzenia nowych połączeń szczególnie we wczesnym okresie rozwoju dziecka, pełniejsza korelacja zaburzonych funkcji i kompensacja deficytów, łatwiejsze generalizowanie wypracowanych umiejętności i nawyków, a także większa podatność małych dzieci na oddziaływania terapeutyczne oraz szybsze postępy poprawy.

 Wczesna terapia umożliwia zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a czasami nawet całkowite ich ustąpienie!

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, wydawana również w naszej poradni.

Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – wyjaśnienia tego co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka. Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, a także udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem. Ponad to udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

Wczesne wspomaganie jest prowadzone przez specjalistów naszej poradni przy wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych, bądź też szczególnych przypadkach wspomaganie może odbywać się też w domu chorego dziecka.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala się w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

W skład zespołu terapeutów prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a  w tym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi)
  • psycholog
  • logopeda
  • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Zespół specjalistów szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Mom and son playing with soap bubbles